Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc​
--------------------------​

............, ngày ... tháng ... năm .........​

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)​

Kính gửi: ...............................................................................................................

- Tên tôi ........................ Số CMND:.......do Công an ........cấp ngày....../....../.........

- Thường trú tại:.......................................................................................................

- Ngày ….. tháng.........năm.........Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ……………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:

1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

........., ngày......... tháng.........năm.........

 

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Sửa

2. Bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM
(V/v xây dựng cải tạo nhà ở)

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân ......................

- Phòng Quản lý đô thị

Tên tôi là: ..........................................................Sinh ngày:....................................

và vợ là: ............................................................Sinh ngày:....................................

Số CMND: ............................................do Công an cấp ngày...../...../......................

Thường trú tại:........................................................................................................

Là chủ đang sử dụng công trình..............................................................................

Tôi và gia đình đã có đơn gửi UBND phường ................, quận ................, xin phép xây dựng nhà số:..............

Với nội dung:

- Diện tích xây dựng: .................m²; Số tầng:..................

- Chiều cao:.................... Tầng 1:.........., Tầng 2:.........., Tầng 3:..........., Tầng tum:........

- Kết cấu công trình:....................................................................................................

Nếu được phép xây dựng cải tạo công trình nhà trên, gia đình tôi xin cam kết:

1/ Thực hiện đúng nội dung giấy phép: Không trổ cửa sổ, cửa đi, cửa thoáng sang các hộ liền kề gây bất tiện.

2/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

3/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công và suốt thời gian bảo hành.

4/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, gia đình tôi xin chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định chung.

Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi và gia đình xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

..............., ngày.....tháng .... năm .........

Xác nhận UBND phường.....................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Chủ công trình
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hỗ trợ tư vấn: 0933826553
google-site-verification: googleefb8fc20ed75ffea.html